Vedtægter

Vedtægter for Hesselager Fitnesshus

 

§ 1 Navn og hjemste

 

 1. Foreningens navn er Hesselager Fitnesshus,
 2. Hjemsted for foreningen er Hesselager, Svendborg kommune
 3. Foreningen er en selvstændig forening under foreningen Hesselager Sport og Kultur.
 4. Foreningen har selvstændig bestyrelse og økonomi.
 5. Foreningen har direkte medlemsindflydelse
 6. Foreningen er stiftet d.1. november 2011

 

§ 2 Formål

Foreningens formål er at tilbyde medlemmerne træning og sundhedsfremmende aktiviteter på lokalt plan og fremme socialt samvær for alle medlemmer. Foreningens aktiviteter henvender sig til et bredt udsnit af befolkningen.   

For at forfølge foreningens formål skal foreningen tilbyde uddannelse af instruktører og ledere til idrætslige, organisatoriske og administrative opgaver.

§ 3 Medlemskab af organisationer

 1. Foreningen er tilsluttet DGI, herunder den til enhver tid gældende dopingpolitik.

2.     Det betyder, at medlemmer af foreningen er forpligtet til på forlangende at blive testet af Antidoping Danmark, for indhold af doping ved dopingkontrol i foreningen.

3.     Registreres der indhold af forbudte stoffer i prøverne, eller nægter man at lade sig teste, medfører dette omgående bortvisning og 2 års karantæne fra foreningen uden refundering.

 

§ 4 Medlemskab

 

1.     Som medlemmer kan optages alle, der er fyldt 15 år, såfremt de vedkender sig nærværende vedtægter. Medlemmer under 18 år skal ved indmeldelsen have forældres eller værges underskrift.

2.      Indbetalt kontingent refunderes ikke.

3.     Betales kontingentet ikke rettidigt, betragtes dette som udmeldelse

4.     Et medlemskab kan ikke stilles i bero, overdrages til tredje mand eller refunderes.

      

 

§ 5 Kontingent

 

1. Alle medlemmer betaler kontingent efter den vedtagne sats. Der betales kontingent forud periodevis.

 

 

§ 6 Foreningens ledelse

 

1.     Bestyrelsen er ansvarlig for

 

-       at varetage den daglige drift af foreningen med ansvar overfor generalforsamlingen.

-       at varetage kontakten til lokale myndigheder, landsdækkende sammenslutninger og foreningens medlemmer.

-       at fastsætte foreningens medlemskontingent og priser for træning

-       at ansætte frivillige instruktører og tilbyde dem uddannelse.

 

2. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

§ 7 Bestyrelsen.

 

1.     Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. I bestyrelsen skal der findes en lokaleansvarlig, instruktøransvarlig og pr-ansvarlig,

2.     Hvis et medlem af bestyrelsen udtræder midt i en valgperiode indsættes suppleant. Når et bestyrelsesmedlem udtræder i en valgperiode, kan bestyrelsen foretage en omkonstituering, der gælder indtil næste generalforsamling.

3.     Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af bestyrelsesmedlemmerne er tilstede. Ved stemme –lighed er formandens stemme afgørende.

4.     Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg til varetagelse af særlige opgaver. Udvalgene refererer til bestyrelsen, og bestyrelsen fastsætter rammer for de enkelte udvalgs handlefrihed.

5.     Bestyrelsen fører protokol over beslutninger på de i foreningen afholdte møder.

 

§ 8 Økonomi

 

1.     Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskab og budget forelægges på generalforsamlingen.

2.     Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer har, ud over moralsk forpligtigelse ikke nogen økonomisk forpligtigelse overfor foreningen.

3.     Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 

§ 9 Tegningsret

 

1.     Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil, fører forhandlinger med autoriteter, kommune m.m.

2.     Foreningen tegnes ved underskrift af formanden og kassereren i forening eller en af førnævnte inkl. et bestyrelsesmedlem.

3.     Til køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt til foreningens optagelse af lån, kræves dog underskrift af hele bestyrelsen.

 

§ 10 Ordinær generalforsamling

 

1.     Generalforsamlingen afholdes hvert år i 1. kvartal og annonceres med mindst 14 dages varsel.

2.     Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftlige og være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

3.     Stemmeret har alle fremmødte med gyldigt medlemskab

4.     På generalforsamlingen afgøres alle sager med alm. Stemmeflertal (over halvdelen) dog kræver

5.     Vedtægtsændringer mindst 2/3 af de gyldige stemmer for forslaget.

6.     Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling

7.     Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

8.     Der kan ikke vedtages noget under eventuelt.

 

 

§ 11 Dagsorden

 

1. Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Aflæggelse af beretning som forelægges til godkendelse

4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab samt budget

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af:

a. 3 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)

                        b. 4 bestyrelsesmedlemmer (lige år)

                        c. 2 suppleanter (på valg hvert år)

                        d. 2 revisorer (vælges på skift hvert andet år)

                        e. 1 revisorsuppleant (på valg hvert år)

                        7. Eventuelt

 

§ 12 Ekstraordinær generalforsamling

 

1.     Skal afholdes når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst ¼ af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.

2.     Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter kravet herom er modtaget. Den skal varsles i lighed med ordinær generalforsamling, med angivelse af begrundet dagsorden.

§ 13 Regnskab og revision

1.     Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

2.     Senest 14 dage før generalforsamlingen indgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisorernes påtegning.

3.     Foreningens revisorer har mulighed for at foretage uanmeldt revision.

 

§ 14 Opløsning

 

1.     Foreningens opløsning kan kun vedtages på 2 lovligt indvarslede generalforsamlinger der afholdes med mindst 4 og højest 8 ugers mellemrum, og når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.

2.     I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens formue og ejendele foreningen Hesselager Sport og Kultur.

 

 

 

 

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling 5. december 2011.

 

 

Svend Aage Vistisen

 

 

 

...

Kontakt

Navn
Øvrige

 

Kontakt

 • Hesselager Forenede Sportsklubber
 • Klubhuset
 • Østergade 52 - 5874 Hesselager
 • Telefon +45 62 25 31 75
 • Formand telefon +45 21 48 90 79
 • Findvej

 • Mød os på Facebook

1. Dine cookie settings
Funktionelle cookies, marketing og tracking
Cookies der giver os mulighed for at analysere webstedets anvendelse, så vi kan måle og forbedre ydelsen, og cookies der bruges af reklameselskaber eller annoncerende selskaber til at slå annoncer op, som er relevante for dine interesser.
 Alle

Nødvendige cookies
Cookies der er nødvendige for sidens funktionalitet.
 Nødvendige


2. Dette website anvender cookies

En cookie er en lille tekst-fil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren.
En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus.

3. Formål med cookies på vores website:
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker f.eks., hvad du har lagt i en eventuel indkøbskurv, om du tidligere har besøgt siden, om du er logget ind og hvilket sprog og valuta, du gerne vil have vist på hjemmesiden. Vi bruger også cookies til at målrette vores annoncer over for dig på andre hjemmesider. Helt overordnet anvendes cookies således som del af vores service til at vise indhold, der er så relevant som muligt for dig.

4. Sådan sletter eller blokerer du for cookies i din browser
minecookies.org/cookiehandtering


5. Liste over brugte cookies:
NavnFormålUdbyderUdløber

Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik.
Vi deler også oplysninger om din brug af vores website med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Få flere oplysninger

OK Læs mere