Vedtægter

Hesselager Sport og Kultur

VEDTÆGTER for Hesselager Sport og Kultur

 

 • 1. Navn

Foreningens navn er Hesselager Sport og Kultur

Under foreningen er en underafdeling: Hesselager Fitnesshus, som er en selvstændig forening med bestyrelse, egne vedtægter og selvstændig økonomi

 

 • 2. Hjemsted

Foreningen er hjemmehørende i Svendborg Kommune.

 

 • 3. Formål

Foreningens formål er at etablere Hesselager Folkehus - et multifunktionelt hus med mange idrætslige og kulturelle aktivitetsmuligheder for alle aldersgrupper. Vi ønsker at skabe muligheder for det gode og sunde børne- og voksenliv på et grønt og miljøbevidst grundlag, hvor aktiviteter skaber livskvalitet og vækst for alle i lokalområdet.

Foreningen vil bla. tilbyde børn og unge alternative idrætstilbud, der ikke findes i de traditionelle idrætsforeninger i lokalområdet.

Endvidere er det foreningens formål at styrke medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar for foreningen og samfundslivet omkring dem.


 • 4. Medlemskab

Foreningen er åben for alle, der kan tilslutte sig foreningens formål og medlemsbetingelser.

 

 • 5. Kontingent

Generalforsamlingen fastsætter evt. kontingent på den årlige generalforsamling. 

 

 • 6. Generalforsamling

Generalforsamling er foreningens øverste myndighed.

Generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned.

Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 14 dages varsel ved offentliggørelse i lokalpressen.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Dagsordenen til generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent.

2) Valg af stemmetællere

3) Formandens beretning.

4) Godkendelse af regnskab.

5) Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent.

6) Behandling af indkomne forslag.

7) Valg til bestyrelsen.(4 i lige år og 3 i ulige år)

8) Valg af suppleanter til bestyrelsen.(På valg hvert år)

9) Valg af revisorer (På valg hvert andet år på skift)

10) Valg af revisorsuppleant.(På valg hvert år)

11) Eventuelt.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer

Alle medlemmer, der er fyldt 18 år og registreret senest 14 dage før generalforsamlingen er stemmeberettigede og kan opstille til tillidsposter.

Afstemninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer jfr. dog § 8. Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre mindst et medlem begærer skriftlig afstemning. Personvalg til bestyrelsen er altid skriftligt.

 

 • 7. Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling, når flertallet af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt anmoder herom. Indkaldelse med dagsorden til ekstraordinær generalforsamling følger reglerne i § 6. Afstemninger følger ligeledes reglerne i § 6 og § 8.

 

 • 8. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan kun ske på ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger. Ændringerne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen.

Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Ændringer i vedtægterne kan kun ske ved 2/3 stemmeflertal blandt de fremmødte på den ordinære eller den ekstraordinære generalforsamling.

 

 • 9. Bestyrelsen

I det daglige ledes foreningen af en bestyrelse på 7 personer. Bestyrelsen administrerer foreningens midler og har overfor generalforsamlingen det overordnede ansvar for foreningens daglige drift.

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen – første gang 4 personer for 2 år og 3 personer for 1 år. Genvalg kan finde sted. Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen.

På den årlige generalforsamling fremlægger bestyrelsen et revideret årsregnskab jfr. §10, samt et forslag til budget for kommende års aktiviteter.

Bestyrelsen konstituerer sig på 1. møde med formand, næstformand og kasserer. Kasserer kan udpeges uden for bestyrelsen og skal være regnskabskyndig.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen holder møde når formanden eller 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent. Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne med mindst 14 dages varsel.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal. Afstemninger sker ved håndsoprækning, medmindre mindst et medlem begærer skriftlig afstemning.

 

 • 10. Regnskab

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Inden fremlæggelse på generalforsamlingen skal regnskabet revideres af foreningens 2 revisorer.

Bestyrelsen og revisorerne har til enhver tid adgang til alle relevante oplysninger, herunder medlemskartotek, daglig bogføring og beholdninger. 

 

 • 11. Tegningsret

Formanden og kassereren tegner i fællesskab foreningen udadtil.

 

 • 12. Opløsning af foreningen

Foreningen kan opløses med 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer på en ordinær generalforsamling. En vedtaget opløsning er kun gældende såfremt den bekræftes med simpelt flertal på en ekstraordinær generalforsamling som afholdes tidligst 1 måned efter den ordinære generalforsamling

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens aktiver, når enhver er svaret sit, en forening med almennyttigt formål og aktivitet efter generalforsamlingens nærmere bestemmelser.

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 31. August 2009

 

Pia Skovshoved

Dirigent

                                          

Ændring i formålsparagraffen (§ 3) vedtaget på den ordinære generalforsamling den 20. marts 2011

   

Bent Skovshoved

Dirigent

 

Ændring i §1, §3 samt §6 vedtaget på den ordinære generalforsamling den 31. marts 2012

 

Bent Skovshoved

Dirigent

 

Ændring i §6 og §10 på den ordinære generalforsamling 16.marts 2016

   

Bent Skovshoved
Dirigent

Kontakt

Navn
Øvrige

 

Kontakt

 • Hesselager Forenede Sportsklubber
 • Klubhuset
 • Østergade 52 - 5874 Hesselager
 • Telefon +45 62 25 31 75
 • Formand telefon +45 21 48 90 79
 • Findvej

 • Mød os på Facebook

1. Dine cookie settings
Funktionelle cookies, marketing og tracking
Cookies der giver os mulighed for at analysere webstedets anvendelse, så vi kan måle og forbedre ydelsen, og cookies der bruges af reklameselskaber eller annoncerende selskaber til at slå annoncer op, som er relevante for dine interesser.
 Alle

Nødvendige cookies
Cookies der er nødvendige for sidens funktionalitet.
 Nødvendige


2. Dette website anvender cookies

En cookie er en lille tekst-fil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren.
En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus.

3. Formål med cookies på vores website:
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker f.eks., hvad du har lagt i en eventuel indkøbskurv, om du tidligere har besøgt siden, om du er logget ind og hvilket sprog og valuta, du gerne vil have vist på hjemmesiden. Vi bruger også cookies til at målrette vores annoncer over for dig på andre hjemmesider. Helt overordnet anvendes cookies således som del af vores service til at vise indhold, der er så relevant som muligt for dig.

4. Sådan sletter eller blokerer du for cookies i din browser
minecookies.org/cookiehandtering


5. Liste over brugte cookies:
NavnFormålUdbyderUdløber

Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik.
Vi deler også oplysninger om din brug af vores website med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Få flere oplysninger

OK Læs mere